Váš ocelový partner
Ваш стальной партнëр
Państwa partner w dziedzinie stali
Partenerul dumneavoastră de oţel
Yuor partner in steel
Certifikat iso
Certifikat iso
Certifikat iso
Certifikat iso
Acum vă aflaţi la  

Despre noi

Profilul companiei

Firma UnionOcel s.r.o. a fost fondată în octombrie 2001 ca o societate de vânzări cu ridicata, comercializând materiale metalurgice cu următoarea profilare:
-table
- prelucrarea tablelor (croirea profilurilor, tăierea tablelor, îndoirea tablelor)

 • table
 • prelucrarea tablelor (croirea profilurilor, tăierea tablelor, îndoirea tablelor)

Aceste materiale le oferim în funcţie de cerinţele clienţilor, atât din stoc cât şi din producţie. Produsele le oferim din centrul nostru de depozitare şi de service din Kopřivnice. În cazul în care produsele cerute nu sunt la dispoziţie în depozitul nostru din Kopřivnice sau în depozitul companiei soră UnionStahl din Duisburg, datorită reţelei comerciale ample de parteneri din toată Europa suntem capabili să oferim şi să livrăm aceste produse la adresa stabilită în termene de livrare scurte. Toate acestea însă depind de caracterul comenzii.

În septembrie 2005 a fost pus în funcţiune depozitul central şi centrul de service în Kopřivnice. Este vorba de unul dintre cele mai moderne centre de acest fel din Europa Centrală şi de Est, care lărgeşte portofoliul de oferte al firmei UnionOcel cu alte activităţi ? decupare cu autogen, cu plasmă şi în perspectivă cu laser, tăiere cu foarfecă hidraulică. De asemenea oferim şi livrări direct din producţie de la producătorii europeni de vază. Aceasta mai ales atunci când este vorba de o cantitate mai mare de produse iar termenul de livrare solicitat este de câteva săptămâni sau luni.

În ceea ce priveşte gama sortimentelor de produse oferite, aceasta este prezentată pe paginile următoare, unde sunt specificate concret calităţile, dimensiunile, compoziţia chimică şi proprietăţile mecanice. Totul este în conformitate cu norma europeană corespunzătoare sau cu norma firmei.

Unionocel s.r.o. deţine certificate de calitate conform standardului ISO 9001:2000 şi asigură documentaţia de atestare a tuturor mărfurilor. Oferim obţional în funcţie de dorinţa clientului certificări de către instituţii autorizate ca de ex. DB/TUV/LRS/GL, probe cu ultrasunet, vămuirea mărfii importate, transportul la adresa de livrare etc..

Oferim de asemenea cunoştinţele noastre profesionale sau consultaţii cu specialiştii de seamă ai furnizorilor noştri. Ne bucurăm de colaborarea cu dvs. şi vă stăm pe deplin la dispoziţie.

Scopul sârguinţei noastre este împlinirea cerinţelor dvs.!

Pur şi simplu contactaţi-ne.

Despre noi

Condiţii comerciale generale

Condiţii generale de livrare şi de plată la comerţul cu oţelul laminat

I. Încheierea contractului

 1. Aceste condiţii generale de livrare şi de plată sunt valabile pentru toate contractele de cumpărare actuale şi de asemenea şi cele viitoare, respectiv şi pentru alte contracte şi operaţii, inclusiv activităţi de consultanţă şi informare, dacă acestea nu vor fi schimbate în scris..
 2. Ofertele vânzătorului nu au caracter de obligativitate. Contractele şi alte înţelegeri încheiate, mai ales înţelegerile secundare şi promisiunile care au fost făcute verbal, se pot considera ca fiind ferme doar atunci când au fost confirmate în scris de către vânzător.
 3. În cazul incertitudinilor, la explicarea formalităţilor juridice se vor folosi prevederile corespunzătoare ale Drepturilor internaţionale pentru explicarea articolelor auxiliare (Incoterms).

II.Preţurile

 1. Dacă nu va fi stabilit altfel, sunt valabile preţurile şi condiţiile conform listei de preţuri valabile la încheierea contractului.
 2. Prin preţ se înţelege preţul de cumpărare pentru produsele preluate din fabrică sau depozit fără TVA, dacă nu a fost stabilit altfel
 3. Dacă produsele urmează să fie expediate, vânzătorul poate stabili preţul transportului conform listei de preţuri valabile în ziua de livrare, dacă nu a fost stabilit altfel. Toate taxele auxiliare imprevizibile, inclusiv taxele de vamă, precum şi taxele de vamă noi apărute, taxele pentru transport şi majorările acestora le suportă cumpărătorul, atâta timp cât regulamentele juridice nu precizează altfel.

III.Plăţile şi decontările

 1. Plăţile vor fi efectuate fără scăderea scontului. Data achitării se consideră acea zi când vânzătorul poate să dispună de suma corespunzătoare. Cheltuielile legate de plată le suportă cumpărătorul.
 2. Vânzătorul primeşte poliţele reescont ca plată pentru produse doar dacă acest lucru a fost contractat explicit. Relaţiile juridice ale poliţelor sunt reglementate de Legea nr. 191/1950 MO.
 3. În cazul întârzierii achitării preţului de către cumpărător,vânzătorul este îndreptăţit să calculeze dobânda de întârziere în valoare de 12,75% p.a. începând cu prima zi de întârziere. Prin aceasta nu este în nici un fel afectată obligaţia de achitare a pagubei apărute în legătură cu întârzierea plăţii cumpărătorului.
 4. În cazul întârzierii cumpărătorului plăţii cumpărătorului, vânzătorul este îndreptăţit să interzică o altă înstrăinare şi prelucrare a mărfii furnizate. Mai departe vânzătorul este îndreptăţit să preia înapoi marfa livrată, eventual după o înţelegere să intre în spaţiul de producţie al cumpărătorului, să-şi ia înapoi marfa şi dacă este posibil să o vândă cât mai rentabil. Beneficiul dintr-o astfel de vânzare, după scăderea cheltuielilor apărute, vânzătorul îl va folosi pentru compensarea plăţii datorate de cumpărător.
 5. Cumpărătorul poate să evite urmările juridice menţionate la punctul 4 prin oferirea unei garanţii în valoarea dreptului ameninţat al vânzătorului.
 6. Vânzătorul este îndreptăţit să calculeze toate creanţele care le are faţă de cumpărător. Se pot calcula creanţele băneşti contra celor materiale. De asemenea se pot calcula creanţele scadente faţă de cele fără scadenţă, în acest caz data scadenţei creanţelor este ziua calculării acestora. Obiectul calculării nu pot fi creanţele pe care una dintre părţi le consideră ca fiind discutabile.

IV.Livrarea şi preluarea mărfii

 1. Vânzătorul este obligat să livreze marfa în termenul stabilit în contract sau în termenul determinat prin modul stabilit în contract. Termenele de livrare se consideră că încep în ziua confirmării comenzii, însă nu înainte de a fi specificate toate amănuntele comenzii şi emise toate autorizaţiile necesare.
 2. Produsele sunt livrate la timp dacă cumpărătorul este anunţat la timp să-şi preia marfa din fabrică sau din depozitul vânzătorului.
 3. Dacă marfa urmează să fie expediată, livrarea mărfii se consideră realizată prin predarea acesteia primului transportator spre transportare către cumpărător. Angajamentul vânzătorului este de asemenea îndeplinit la timp, dacă a fost permis primului transportator să preia marfa livrată dar transportul nu s-a realizat şi aceasta nu din vina vânzătorului.
 4. Dacă marfa urmează să fie expediată, vânzătorul poate stabili traseul, mijlocul de transport precum şi transportatorul, dacă nu este stabilit altfel în scris.
 5. Dacă vânzătorul a stabilit traseul, mijlocul de transport sau transportatorul iar marfa nu a fost livrată, vânzătorul poate proceda conform punctului IV. 12.
 6. Dacă transportul nu se poate realiza pe traseul şi în termenul presupus nu din vina vânzătorului, atunci vânzătorul este îndreptăţit să transporte produsele pe alt traseu şi la alt loc de destinaţie, cheltuielile apărute achitând cumpărătorul. Cumpărătorul va avea posibilitatea ca înainte să se exprime.
 7. Vânzătorul nu răspunde pentru livrarea întârziată sau neefectuarea livrării mărfii ca urmare a vinei subfurnizorilor.
 8. Termenul de livrare se prelungeşte cu perioada în care cumpărătorul este în întârziere cu plata, dacă vânzătorul nu poate livra marfa la timp şi reglementar ca urmare a acestei întârzieri.
 9. Dacă vânzătorul intră în întârziere la livrare , cumpărătorul poate să renunţe la contract după scurgerea duratei corespunzătoare stabilite de vânzător, dacă marfa nu a fost livrată în acest timp, doar prin comun acord cu vânzătorul.
 10. Cumpărătorul este obligat să preia marfa din fabrica sau din depozitul vânzătorului fără întârziere după avizul preluării mărfii, dacă nu s-a stabilit altfel. Dacă marfa urmează să fie expediată, cumpărătorul este obligat să preia marfa fără întârziere după transportul acesteia la locul de destinaţie.
 11. În cazul în care cumpărătorul este în întârziere cu preluarea mărfii sau cu efectuarea plăţii în cazul în care livrarea mărfii şi achitarea plăţii se efectuează simultan, vânzătorul poate să depoziteze produsele pe cheltuiala cumpărătorului şi să reţină această marfă până ce cumpărătorul achită aceste cheltuieli.
 12. Evenimentele cauzate de forţa majoră îl îndreptăţesc pe vânzător să prelungească termenul de livrare pe o perioadă egală cu durata limitării producţiei plus perioada necesară reînnoirii producţiei. Ca forţă majoră se consideră toate evenimentele care complică radical sau împiedică vânzătorului furnizarea mărfii (ca de exemplu incendiul, distrugerea instalaţiei sau a cilindrului, neajunsul de energie şi materie primă), precum şi obstacolele pe căile de transport şi aceasta indiferent dacă aceste evenimente se ivesc la vânzător, în uzina furnizorului sau la subfurnizor.
 13. Vânzătorul este îndreptăţit la livrări parţiale în funcţie de caracterul comenzii
 14. La contractele la care obiectul contractului sunt livrările repetate, comenzile şi specificaţiile în funcţie de tipul lor, transmise de către cumpărător trebuie sa cuprindă cantităţi aproximativ egale aferente unei luni. În caz contrar vânzătorul este îndreptăţit să stabilească o anumită cantitate şi tipul de livrare în funcţie de o cugetare raţională. Dacă prin comenzile parţiale cantitatea stabilită contractual va fi depăşită, vânzătorul este îndreptăţit, nu însă obligat, să livreze surplusul. Vânzătorul poate să factureze surplusul la preţul valabil în momentul comenzii.
 15. Dreptul de reţinere îi revine cumpărătorului doar pentru garanţii care reies din aceeaşi relaţie juridică precum şi acest drept de reţinere.

V. Transferul dreptului de proprietate şi pericolul daunei materiale

 1. Cumpărătorul obţine dreptul de proprietate asupra mărfii livrate (numită în continuare marfă cu restricţie) doar în momentul îndeplinirii tuturor obligaţiilor care reies din contract 
 2. În cazul în care cumpărătorul prelucrează marfa cu restricţie, vânzătorul este coproprietar al unei părţi egală cu proporţia valorii mărfii cu restricţie din valoarea obiectului străin.
 3. Cumpărătorul este îndreptăţit că înstrăineze marfa cu restricţie doar în cazul când nu este în întârziere cu plata şi numai dacă în relaţiile comerciale aceasta este legal.
 4. Cumpărătorul cesionează cu rezerve vânzătorului toate creanţele rezultate din înstrăinarea mărfii prin semnarea acestui contract. Aceste creanţe cesionate vor servi vânzătorului ca şi garanţie iar după îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către cumpărător, reieşite din acest contract, vor fi cesionate înapoi cumpărătorului. În cazul înstrăinării mărfii asupra căreia vânzătorul este coproprietar conform punctului V.2., este valabilă cesiunea creanţei în valoarea acestei părţi aferente.
 5. Dacă valoarea nominală a garanţiilor actuale depăşeşte valoarea totală a creanţei garantate cu mai mult de 10 procente, vânzătorul este obligat la cererea cumpărătorului să renunţe -la valoarea care depăşeşte creanţa garantată- partea de garanţie după voinţa sa.
 6. umpărătorul este îndreptăţit să extorcheze creanţele din alte vânzări până la revocare de către vânzător. Vânzătorul foloseşte dreptul de revocare doar în cazul întârzierii cumpărătorului cu achitarea preţului. Cumpărătorul este la aceasta obligat ca la cererea vânzătorului să informeze imediat angajaţii săi despre cesionarea creanţei ? dacă acest lucru nu l-a făcut vânzătorul ? şi să predea vânzătorului toate informaţiile şi datele de bază necesare extorcării creanţei.
 7. Dacă nu se ajunge la cesionarea creanţelor conform pct. V.4., cumpărătorul este îndreptăţit să cesioneze creanţele ? inclusiv vânzarea lor prin factoring bancar ? doar cu confirmarea anterioară în scris a vânzătorului.
 8. Cumpărătorul trebuie să informeze neîntârziat vânzătorul despre oprirea sau altă limitare a creanţei în favoarea terţelor persoane.
 9. Pericolul pagubei asupra produselor trece în responsabilitatea cumpărătorului încapând cu momentul livrării.

VI. Calitate, dimensiuni, greutate

 1. Dacă nu au fost contractate în scris normele internaţionale, calitatea şi dimensiunile sunt stabilite conform normelor EN, respectiv a listei de materiale. Dacă acestea nu sunt la dispoziţie atunci sunt valabile uzanţele comerciale.
 2. Produsele vor fi livrate fără ambalaj şi fără protecţie anticorosivă. Dacă aceasta este o uzanţă comercială, vânzătorul livrează produsele în ambalaje. În acest caz vânzătorul asigură ambalajul, mijloace de protecţie şi mijloacele de transport auxiliare pe cheltuiala cumpărătorului. Ambalajul , mijloacele de protecţie şi cele auxiliare de transport nu vor fi înapoiate, dacă nu va fi stabilit altfel.
 3. Marfa va fi cântărită de către subfurnizor sau direct de vânzător, cântărirea fiind decisivă pentru stabilirea greutăţii. Greutatea va fi dovedită pe baza prezentării actului de cântărire aferent. Dacă legal este permis, greutatea poate fi stabilită fără cântărire şi aceasta conform EN. Neschimbată rămâne greutatea brută cu ambalaj şi cea netă fără ambalaj, uzuală în industria oţelului în CE. Deficienţe în greutatea mărfii pot fi valorificate doar pe baza efectuări cântăririi suplimentare oficiale, şi aceasta neîntârziat după livrarea acesteia. Numărul de bucăţi, armări etc. menţionate în foaia de transport, având în vedere greutatea mărfii nu este obligatorie. Dacă nu se efectuează cântărirea în parte a bucăţilor mărfii, este întotdeauna decisivă greutatea totală a lotului de livrare. În asemenea cazuri diferenţa în greutatea totală a mărfii şi suma greutăţii bucăţilor de marfă în parte se împarte în proporţie corespunzătoare pe numărul de bucăţi al mărfii.

VII. Controlul vizual al mărfii

 1. Cumpărătorul este obligat să controleze marfa cât posibil de repede după transferul pericolului pagubei asupra mărfii în responsabilitatea sa. Dacă marfa urmează să fie expediată, cumpărătorul este obligat să efectueze controlul mărfii doar după la preluarea mărfii. Dacă cumpărătorul nu efectuează controlul mărfii cu grijă profesională şi la timp, nu poate să valorifice dreptul de a reclama defectele găsite la acest control, fără să se considere că marfa a vaut acetse defecte în momentul livrării.

VIII. Răspunderea pentru defecte

 1. Cumpărătorul este îndreptăţit să valorifice dreptul din răspunderea pentru defecte doar în cazul în care predă vânzătorului un comunicat despre defectele mărfii relizat în urma:
 • constatării defectelor evidente fără întârziere după efectuarea controlului profesional pe care este obligat să-l efectueze conform punctului VII.
 • defectele au putut fi constatate mai târziu la prelucrarea mărfii

Defectele evidente pot fi valorificate cel târziu la preluarea mărfii în depozitul clientului. Prin expirarea termenului de garanţie stabilit de lege este exclusă valorificarea dreptului de răspundere pentru defecte. Prin expirarea perioadei de garanţie din momentul în care cumpărătorul a avut posibilitatea să verifice marfa este exclusă valorificarea răspunderii pentru defecte. Prin expirarea perioadei de 14 zile de la livrarea mărfii este exclusă valorificarea dreptului din răspunderea pentru defectele evidente.

 1. Dacă cumpărătorul constată defecte la marfă, atunci trebuie să oprească imediat prelucrarea mărfii.
 2. Dacă marfa are defecte, cumpărătorul este îndreptăţit să pretindă livrarea altei mărfi în locul acesteia sau repararea acesteia. Dacă vânzătorul nu procedează astfel, cumpărătorul are dreptul la micşorarea preţului sau la rezilierea la contract.
 3. Dacă cumpărătorul nu colaborează cu vânzătorul neîntârziat şi nu-i acordă o posibilitate reală de convingere asupra defectelor mărfii şi de asemenea nu-i acordă neîntârziat la cerere marfa reclamată sau mostrele acestei mărfi, se anulează toate aceste drepturi care rezultă din răspunderea pentru defecte.
 4. La marfa care a fost vândută ca şi rebut ? de ex. aşa numit il. material ? având în vedere calităţile şi calităţile obişnuite ale acestor produse cumpărătorul nu are dreptul la nici un fel de drepturi rezultate din răspunderea generală pentru defecte sau din garanţie.
 5. Pentru repararea mărfii răspunde vânzătorul îşi asumă aceeaşi răspundere ca şi pentru marfa livrată.

IX. Limitarea generală a răspunderii pentru defecte şi perimare

 1. Dacă în aceste condiţii nu este stabilit altfel, vânzătorul suportă răspunderea pentru paguba apărută având ca şi motiv încălcarea obligaţiilor contractuale şi a celor necontractuale doar în cazul unei acţiuni intenţionate sau neglijenţei mari. Răspunderea vânzătorului nu se referă ? în afara cazului acţiunii intenţionate ? la pagubele care nu au putut fi prevăzute la tranzacţia concretă şi în condiţii normale sau la care cumpărătorul este asigurat sau de obicei poate fi asigurat.
 2. Toate drepturile faţă de vânzător încetează în limita perioadei de perimare stabilită de lege.

X. Locul de efectuare a predării , instanţa juridică competentă şi dreptul hotărâtor

 • Locul de efectuare a predării mărfii este fabrica sau depozitul. Dacă marfa urmează să fie expediată, locul de efectuare a predării a mărfii este locul de destinaţie.
 • Instituţia juridică competentă este în caz de litigiu pentru ambele părţi va fi pe teritoriul Praga. Cumpărătorul însă poate fi reclamat şi la tribunal.
 • Pentru toate relaţiile juridice între cumpărător şi vânzător se va folosi regulamentul juridic al Republicii Cehe.
Despre noi

Locuri de muncă vacante

Pentru biroul nostru din Praga căutăm colegi motivaţi pentru secţia vânzări:

 • Aveţi terminate minimum studii liceale?
 • Aveţi cunoştinţe de bază în domeniul materialelor din oţel?
 • Sunteţi suveran(ă) la negocierea cu clienţii şi aveţi capacitatea de a lucra individual?
 • Cunoaşterea bună a limbii engleze (germane) scris şi vorbit, carnetul de conducere, lucru în echipă şi flexibilitatea sunt evidente.
 • Experienţă în domeniu este un avantaj.

În caz că sunteţi interesaţi trimiteţi CV la info@unionotel.ro

Despre noi

Date de inregistrare firma

UnionOţel s.r.l.
Pipera Business Tower
Bd. Dimtrie Pompei, Nr. 6E,Et 9, Sector 2 

RO-020337 Bucureşti, Románia

Nr. ord. registru com./an: J40/7736/2008,
Cod fiscal: RO19245460

Banca:
UniCredit Ţiriac Bank S.A
Piaţa Victoriei, Nr. 2
RO - 300 006 Timişoara

IBAN: (RON): RO09BACX0000000089853001
IBAN: (EURO): RO79BACX0000000089853002
SWIFT: BACXROBU

UnionStahl UnionOcel UnionStal